“Giàu không phải lúc nào cũng mua được hạnh phúc.” – SOUTHEY ROBERT